• Головна
  • Владислав Атрошенко: вся влада має працювати з однією метою – побудувати потужну державу зі щасливими українцями
15:50, 12 червня 2018 р.

Владислав Атрошенко: вся влада має працювати з однією метою – побудувати потужну державу зі щасливими українцями

УЧернігові8 червнявідбуласьконференція«Господарськаюрисдикція. Викликисьогодення»заучастіпредставниківорганівміської, державноївладитасуддівськоговрядування.

НаційзустрічіЧернігівськийміськийголоваВладиславАтрошенковиступив х великою промовою і окресливширокеколопитань, якістосуютьсярозвиткуякЧернігова, такізагаломвсієїУкраїни.

- ЯкміськийголоваЧерніговаяхотівбибачитипотужнудержаву, деусігілкивладиоб’єднаніоднієюметою- збудуватиекономічнопотужну, дійсносувереннудержавузщасливимигромадянами.

Метабудь-якоїреформицешвидкатаефективнарозбудоваекономічнопотужноїдержавиззаможнимиіщасливимигромадянами, якінароджуютьмінімумпотриукраїнцявкожнійсім’їібачатьсвоємайбутнєвУкраїні.

СьогодніреформивУкраїні, такяквонивбачаютьсязнизу, невусіхаспектахгармонізуютьзтієюмоделлю, якаможепрацювати.

РеформаДержавноїфіскальноїслужби

Державнуфіскальнуслужбусьогоднідійсноперетвориливсервіснуслужбу. УЧерніговінасьогоднітільки25 податківців, якіобслуговують18 тисячгосподарюючихсуб’єктів, зякихблизько2600 - юридичніособи, перевіркадіяльностіякихздійснюєтьсяблизькодвохтижнів. Решта- цефізичніособи, дедещолегшаситуація. Тобтоможназробитивисновок, щотакареформованаслужбанеможеефективноздійснюватисвоюдіяльністьпозборуподатків. Оскількиспостерігаютьсясистемнівипадки, якізагрожуютьвсійдержаві, щодонесплатиподатків. Крімтого, жоднимзаконодавчимдокументомнепрописанийдозвілорганаммісцевоївладистворюватисвоївідділизборівідоходів.

Реформамісцевоїтапатрульноїполіції

Вважається, щореформапатрульноїполіціїєоднієюзуспішних. Алесьогоднімістонеможевирішитинайпростішепитання- припинитипотоквеликовантажнихгрузовихмашин, якийзаходитьутакужаркупогодунатериторіюміста. Хочамивиконаливсівимогипатрульноїполіції, встановиливідповіднізнакитавизначилимаршрутоб’їзду. Оскількицяреформованапатрульнаполіціявідповіднодорегламентунемаєможливостівстановитистаціонарніпости, товонаєнеефективною.

Такожпрактичносервісноюсталамісцеваполіція. Післяскороченняміськийвідділполіціїналічує250 правоохоронцівна300 тисячнаселенняі8 тис. гатериторії. Якщовиокремитислідчихтаспівробітниківпороботіздитячоюзлочинністю, тотільки190 поліцейськихздійснюютьсвоїфункції. Утакійкількостівонинеможутьзабезпечитиефективнуохоронугромадськогопорядку.

Розбудовареальноїдемократії

Сьогоднімиживемовохлократії. НасучасномуетапірозвиткуУкраїнанемаєдемократії, уповномурозумінніцьогослова- цебудь-якіступіньпрозоростітапроцедуразрозумілостіприйняттярішеннязобов’язковимвиконаннямцьогорішеннярештоюсуспільства, яканавітьзцимрішеннямнепогоджується. Сьогоднісуспільствоналаштованетак, щобільшістьгромадяннерозуміютьфункційміськоїради.

Можливоцекрамольнаінепопулярнадумка, алеявважаю, щонеправильнобувпокаранийрядовийскладправоохоронцівпідчасРеволюціїГідності. Цимкрокомзруйнувалиполіцію. Сьогодніполіціяелементарнобоїтьсявиконуватисвоїпрямізавданняпоохоронігромадськогопорядкувонанікудиневтручаєтьсяіфункціяпозабезпеченнюохоронигромадськогопорядкунасьогоднівзагаліпідвеликимпитанням.

Апитаннявизначеності, стосовнотого, якізібранняємирнимичинемирнимиценеєпитаннярядовогоскладу. Державацезавждипримусірядовийскладповиненвиконуватикоманду, асуспільствоповиннооцінюватитількикерівнийсклад, якийможливодававнетакікоманди.

Вмістахпотрібнопроводитиреферендумитаприйматижорсткірішення

Важливиммоментомєтакожте, щоефективністьдержавинапрямузалежитьвідефективності, зокрема, громадиміста.

Громадамістанасьогоднімаєабсолютнонеефективну, невпорядкованумережуосвітніхтамедичнихзакладів. Невідомо, деіякийконтингентвнихобслуговується, якікоштизакимзакріплені. Умістіфункціонуютьміські, обласнітарайоннілікарні. Контингентпереплутаний. Заміськийбюджетчастковоутримуютьсяпацієнтизобластівміськихлікарнях. Томуцепитанняназаконодавчомурівнітребаврегульовувати.

Сьогоднібудь-якевпорядкуваннямережістикаєтьсязіскладнощами. Тобтонампотрібензаконпрямоїдемократії, завдякиякомуяякміськийголовамігбиоголошувативузьковизначенекологосподарськихпитань- господарськийреферендумнатериторіїгромади. Томущобудь-якінепопулярніпитання, наприклад, якзакриттяякогосьзакладучийогоскорочення- фактичноруйнуютьмісцевийбюджет. Ітодірокамимицюсистемуневпорядкуємо, - зазначивВладиславАтрошенко.

Проборотьбузкорупцією

Окремохотівбизазначитипроборотьбузкорупцією. Сьогоднішнязагальнаситуаціяпоопитуванням, якітакожробилийіноземніінституції, показує, що96 відсотківукраїнціввважають, щокорупціяумістахєівоназбільшується. Разомзтим, тільки1 відсотокопитуванихдавстверджувальнувідповідь, щохочразбраличидаваликомусьхабар.

Сьогодніунасумістінемакомудаватихабар.

Змоєїособистоїпрактикиясвоєюкарткоювофіційномуавтосалонісплативзаавтомобільідійснозабувйогозадекларувати. ПриїхаличотириполковниказКировограду. Разомзіслідчимитапонятимиуміськомувідділіполіціїпоказововлаштувалишоузврученнямменіповідомлення. Япопросивзачекатиюриста, щобвінфаховонаписавзаперечення. Алецьогонебулозабезпечено.

Тобтометоюцьогозаконуповиннобутизабезпеченняпублічногоконтролюгромадськостітаконтрольправоохороннихорганів, впершучергу, надвідповідністювидатківтадоходів. Реальнож, очевиднопереслідуєтьсяметадовестикомусь, хтодаєзавданнянамсьогоднівУкраїніпоказати, щомиборемсяіщоідепроцес.

НаступнецереальнароботаАнтимонопольногокомітету. Багатоговориться, алемимаємоRAB-тарифи, «Ротердам+»танайдорожчіавіаквиткиусвіті. Прощомиговоримо? Проякуправовудержаву?

Поважнікерівникиоднієїіноземноїдержавивизначилищотакекорупціяцетрильйонигрошовиходиниць, витраченихнавійну, апотімприватнікорпораціїзаходятьнарозробкукопаленьіт.д. Минаціречінереагуємо.

Одночаснотребавикорінюватипідкупвиборців. Якщонебудепідкупівівиборибудутьоб’єктивними, багатопитаньзаконодавчобудутьвирішені.

Процедуривиконанняробітумісті

Окремоюситуацієюєпроцедурніпитання. Вонискорішезаважаютьрозвиватисягромадам, ніжроблятьпроцедуризакупівельпрозоримиіекономлятькошти. Реальнийстанречейєбюджетнийпроцесцерік, приймаєтьсябюджетмістатількипісляприйняттябюджетуВерховноюРадоюУкраїни, демидізнаємося, щомістоотримує, наприклад, ПТУ, зобов’язанняпоякимосьпільгаміт.д. Тодімістозводитькінцізкінцями. Далітребарозробитипроекти, пройтиекспертизитатендери. Іврезультатіроботиреальноможутьробитисятількивсерпні.

Всецереальновиднонаприкладіремонтуміськихмереж. Колиєпоривимереж, потрібнотримісяцінарозробленняпроекту, проведенняекспертизтаторгів. Ілюдивідтогонезадоволені, оскількиїмнезручнопроїжджати, ботериторіярозрита.

Яхочущеразнаголосити, щодосіжоднапосадоваособавдержавінепорахувалавартостізаміниміськихмережтаневідповіланазапитання"Звідкибратинацекошти?. Наразіминемаємонавіть1-2 відсотківкоштівнавирішенняцієїпроблеми. Інемаємоуявленняшляхівїївирішення. Ацеєпідвалинидержави, наяківартотежзвертатиувагу.

Повертаючисьдопочаткусвоєїпромови, звісно, тіречі, проякіяказав, нестосуютьсятемивашогозібрання, алеядужерадий, щоуменебуламожливістьвамсказати, щоприбудь-якихреформахсудовоїсистеми, якщонебудезагальноїкартини, якщовсігілкивладинебудутьпронизаніметоюрозбудовипотужноїнезалежноїсуверенноїдержавизіщасливимиукраїнцямирештанебудеспрацьовувати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...