Владислав Атрошенко: вся влада має працювати з однією метою – побудувати потужну державу зі щасливими українцями

УЧернігові8 червнявідбуласьконференція«Господарськаюрисдикція. Викликисьогодення»заучастіпредставниківорганівміської, державноївладитасуддівськоговрядування.

НаційзустрічіЧернігівськийміськийголоваВладиславАтрошенковиступив х великою промовою і окресливширокеколопитань, якістосуютьсярозвиткуякЧернігова, такізагаломвсієїУкраїни.

- ЯкміськийголоваЧерніговаяхотівбибачитипотужнудержаву, деусігілкивладиоб’єднаніоднієюметою- збудуватиекономічнопотужну, дійсносувереннудержавузщасливимигромадянами.

Метабудь-якоїреформицешвидкатаефективнарозбудоваекономічнопотужноїдержавиззаможнимиіщасливимигромадянами, якінароджуютьмінімумпотриукраїнцявкожнійсім’їібачатьсвоємайбутнєвУкраїні.

СьогодніреформивУкраїні, такяквонивбачаютьсязнизу, невусіхаспектахгармонізуютьзтієюмоделлю, якаможепрацювати.

РеформаДержавноїфіскальноїслужби

Державнуфіскальнуслужбусьогоднідійсноперетвориливсервіснуслужбу. УЧерніговінасьогоднітільки25 податківців, якіобслуговують18 тисячгосподарюючихсуб’єктів, зякихблизько2600 - юридичніособи, перевіркадіяльностіякихздійснюєтьсяблизькодвохтижнів. Решта- цефізичніособи, дедещолегшаситуація. Тобтоможназробитивисновок, щотакареформованаслужбанеможеефективноздійснюватисвоюдіяльністьпозборуподатків. Оскількиспостерігаютьсясистемнівипадки, якізагрожуютьвсійдержаві, щодонесплатиподатків. Крімтого, жоднимзаконодавчимдокументомнепрописанийдозвілорганаммісцевоївладистворюватисвоївідділизборівідоходів.

Реформамісцевоїтапатрульноїполіції

Вважається, щореформапатрульноїполіціїєоднієюзуспішних. Алесьогоднімістонеможевирішитинайпростішепитання- припинитипотоквеликовантажнихгрузовихмашин, якийзаходитьутакужаркупогодунатериторіюміста. Хочамивиконаливсівимогипатрульноїполіції, встановиливідповіднізнакитавизначилимаршрутоб’їзду. Оскількицяреформованапатрульнаполіціявідповіднодорегламентунемаєможливостівстановитистаціонарніпости, товонаєнеефективною.

Такожпрактичносервісноюсталамісцеваполіція. Післяскороченняміськийвідділполіціїналічує250 правоохоронцівна300 тисячнаселенняі8 тис. гатериторії. Якщовиокремитислідчихтаспівробітниківпороботіздитячоюзлочинністю, тотільки190 поліцейськихздійснюютьсвоїфункції. Утакійкількостівонинеможутьзабезпечитиефективнуохоронугромадськогопорядку.

Розбудовареальноїдемократії

Сьогоднімиживемовохлократії. НасучасномуетапірозвиткуУкраїнанемаєдемократії, уповномурозумінніцьогослова- цебудь-якіступіньпрозоростітапроцедуразрозумілостіприйняттярішеннязобов’язковимвиконаннямцьогорішеннярештоюсуспільства, яканавітьзцимрішеннямнепогоджується. Сьогоднісуспільствоналаштованетак, щобільшістьгромадяннерозуміютьфункційміськоїради.

Можливоцекрамольнаінепопулярнадумка, алеявважаю, щонеправильнобувпокаранийрядовийскладправоохоронцівпідчасРеволюціїГідності. Цимкрокомзруйнувалиполіцію. Сьогодніполіціяелементарнобоїтьсявиконуватисвоїпрямізавданняпоохоронігромадськогопорядкувонанікудиневтручаєтьсяіфункціяпозабезпеченнюохоронигромадськогопорядкунасьогоднівзагаліпідвеликимпитанням.

Апитаннявизначеності, стосовнотого, якізібранняємирнимичинемирнимиценеєпитаннярядовогоскладу. Державацезавждипримусірядовийскладповиненвиконуватикоманду, асуспільствоповиннооцінюватитількикерівнийсклад, якийможливодававнетакікоманди.

Вмістахпотрібнопроводитиреферендумитаприйматижорсткірішення

Важливиммоментомєтакожте, щоефективністьдержавинапрямузалежитьвідефективності, зокрема, громадиміста.

Громадамістанасьогоднімаєабсолютнонеефективну, невпорядкованумережуосвітніхтамедичнихзакладів. Невідомо, деіякийконтингентвнихобслуговується, якікоштизакимзакріплені. Умістіфункціонуютьміські, обласнітарайоннілікарні. Контингентпереплутаний. Заміськийбюджетчастковоутримуютьсяпацієнтизобластівміськихлікарнях. Томуцепитанняназаконодавчомурівнітребаврегульовувати.

Сьогоднібудь-якевпорядкуваннямережістикаєтьсязіскладнощами. Тобтонампотрібензаконпрямоїдемократії, завдякиякомуяякміськийголовамігбиоголошувативузьковизначенекологосподарськихпитань- господарськийреферендумнатериторіїгромади. Томущобудь-якінепопулярніпитання, наприклад, якзакриттяякогосьзакладучийогоскорочення- фактичноруйнуютьмісцевийбюджет. Ітодірокамимицюсистемуневпорядкуємо, - зазначивВладиславАтрошенко.

Проборотьбузкорупцією

Окремохотівбизазначитипроборотьбузкорупцією. Сьогоднішнязагальнаситуаціяпоопитуванням, якітакожробилийіноземніінституції, показує, що96 відсотківукраїнціввважають, щокорупціяумістахєівоназбільшується. Разомзтим, тільки1 відсотокопитуванихдавстверджувальнувідповідь, щохочразбраличидаваликомусьхабар.

Сьогодніунасумістінемакомудаватихабар.

Змоєїособистоїпрактикиясвоєюкарткоювофіційномуавтосалонісплативзаавтомобільідійснозабувйогозадекларувати. ПриїхаличотириполковниказКировограду. Разомзіслідчимитапонятимиуміськомувідділіполіціїпоказововлаштувалишоузврученнямменіповідомлення. Япопросивзачекатиюриста, щобвінфаховонаписавзаперечення. Алецьогонебулозабезпечено.

Тобтометоюцьогозаконуповиннобутизабезпеченняпублічногоконтролюгромадськостітаконтрольправоохороннихорганів, впершучергу, надвідповідністювидатківтадоходів. Реальнож, очевиднопереслідуєтьсяметадовестикомусь, хтодаєзавданнянамсьогоднівУкраїніпоказати, щомиборемсяіщоідепроцес.

НаступнецереальнароботаАнтимонопольногокомітету. Багатоговориться, алемимаємоRAB-тарифи, «Ротердам+»танайдорожчіавіаквиткиусвіті. Прощомиговоримо? Проякуправовудержаву?

Поважнікерівникиоднієїіноземноїдержавивизначилищотакекорупціяцетрильйонигрошовиходиниць, витраченихнавійну, апотімприватнікорпораціїзаходятьнарозробкукопаленьіт.д. Минаціречінереагуємо.

Одночаснотребавикорінюватипідкупвиборців. Якщонебудепідкупівівиборибудутьоб’єктивними, багатопитаньзаконодавчобудутьвирішені.

Процедуривиконанняробітумісті

Окремоюситуацієюєпроцедурніпитання. Вонискорішезаважаютьрозвиватисягромадам, ніжроблятьпроцедуризакупівельпрозоримиіекономлятькошти. Реальнийстанречейєбюджетнийпроцесцерік, приймаєтьсябюджетмістатількипісляприйняттябюджетуВерховноюРадоюУкраїни, демидізнаємося, щомістоотримує, наприклад, ПТУ, зобов’язанняпоякимосьпільгаміт.д. Тодімістозводитькінцізкінцями. Далітребарозробитипроекти, пройтиекспертизитатендери. Іврезультатіроботиреальноможутьробитисятількивсерпні.

Всецереальновиднонаприкладіремонтуміськихмереж. Колиєпоривимереж, потрібнотримісяцінарозробленняпроекту, проведенняекспертизтаторгів. Ілюдивідтогонезадоволені, оскількиїмнезручнопроїжджати, ботериторіярозрита.

Яхочущеразнаголосити, щодосіжоднапосадоваособавдержавінепорахувалавартостізаміниміськихмережтаневідповіланазапитання"Звідкибратинацекошти?. Наразіминемаємонавіть1-2 відсотківкоштівнавирішенняцієїпроблеми. Інемаємоуявленняшляхівїївирішення. Ацеєпідвалинидержави, наяківартотежзвертатиувагу.

Повертаючисьдопочаткусвоєїпромови, звісно, тіречі, проякіяказав, нестосуютьсятемивашогозібрання, алеядужерадий, щоуменебуламожливістьвамсказати, щоприбудь-якихреформахсудовоїсистеми, якщонебудезагальноїкартини, якщовсігілкивладинебудутьпронизаніметоюрозбудовипотужноїнезалежноїсуверенноїдержавизіщасливимиукраїнцямирештанебудеспрацьовувати.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
За минулу добу в Чернігівській області зафіксували 28 нових випадків підтвердженого діагнозу COVID-19.  Про це повідомляє Чернігівська ОДА, з посиланням на Управління охорони здоров’я. Захворювання виявили у восьми прилучан та шести чернігівців. Також чотири випадки зафіксували у Бахмацькому районі, по два - у Ніжині, Варвинському, Ніжинському, Корюківському районах. Семеро з них перебувають на госпіталізації в Козелецькій ЦРЛ, Ніжинській ЦМЛ, Прилуцькій Ц...
Общество
Протягом останнього року в Україні відбувся помітний сплеск тероризму, який взяли на озброєння зловмисники, що хотіли донести владі або громадянам певні вимоги або ідеї. Наприклад, на вимогу луцького терориста, Володимир Зеленський записав відеозвернення у якому закликав дивитися усіх документальний фільм про експлуатацію тварин у світі. Цей вчинок став небезпечним прецедентом і сигналом: повторюйте – і ваші вимоги будуть виконані, ну або принаймні про них...
Общество
Ще у кінці 80-х років ХХ століття в мікрорайоні вулиці Савчука планувався басейн. Тоді ж його і почали будувати разом із кількома багатоповерховими будинками з надією створити великий фізкультурно-оздоровчий комплекс для цілого мікрорайону. Багатоповерхівки встигли здати в експлуатацію в 1990 році, а ось будівля басейну так і залишилась незавершеною. Вона перетворилась на притулок для кількох поколінь асоціальних людей, які вживали там алкоголь і наркотики...
Здоровье
Уряд вкотре продовжив карантин – тепер до 31 серпня. І, судячи з динаміки виявлення нових випадків інфікування COVID-19, це не остання дата. До того ж, тепер Україну поділили на 4 зони відповідно до загрози поширення коронавірусу і у найбільш складних випадках карантин будуть навіть посилювати: знову забороняти громадський транспорт, роботу ресторанів та дитячих садочків… Луцьк і Тернопіль, які потрапили до «червоної» небезпечної зони вже незгодні з таким...
Криминал
60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави – такий запобіжний захід обрали 26-річному громадянину, який підозрюється у вбивстві дівчини в місті Семенівка, яке сталося 26 липня 2020 року. Таку інформацію оприлюднила пресслужба обласної прокуратури. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний з 2013 року перебуває на обліку у лікаря психіатра. Слідство триває. Нагадаємо, що зловмисник був затриманий вчора у Семенів...
Происшествия
Дві легкові автівки зіштовхнулися сьогодні на вулиці Литовській близько десятої ранку. Один з водіїв був на підпитку. Про це розповіла пресслужба патрульної поліції. В наслідок ДТП, частини авто були розкидані по всій дорозі. Поліцейські, що прибули на місце, побачили - ДТП сталася між ВАЗ-21093 та Peugeot 206. За кермом Peugeot перебувала 30-річна жінка. Вона скаржилася на самопочуття, тому їй одразу викликали "швидку". В результаті постраждалу шпиталізу...
Происшествия
Двоє жителів Бахмача опинилися в зоні ризику через пожежу, яка сталася в сусідній квартирі. Їх врятували пожежники, які вивели пенсіонерів на вулицю. Про це повідомила пресслужба ДСНС. Сьогодні о шостій ранку, загорілася одна з квартир першого поверху п’ятиповерхівки, що знаходиться на вулиці Першотравневій. За викликом на місце пригоди прибуло відділення з чотирьох рятувальників. На той момент в під`їзді будинку спостерігалось щільне задимлення. Працюючи...
Общество
Стратегічно-командні штабні навчання "Об'єднані зусилля - 2020" відбудуться цього року на території одного з районів області. Під час них будуть відпрацьовуватися дії усіх структур влади у випадку вторгнення ворога на територію Чернігівщини. Про це повідомлялося під час брифінгу присвяченому особливостям цьогорічного призову до війська. Зокрема, зазначалося, що такі заходи корисні для всіх військовозобов’язаних: згадати вміння та навички, отримати новий до...
Криминал
На Городнянщині поліція притягнула до відповідальності місцевого мешканця за пиятику з неповнолітнім. Поліцейські ювенальної превенції склали адміністративний протокол на чоловіка, який свідомо довів 16-річного підлітка до стану алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба нацполіції. Нетверезий стан школяра став предметом пильної уваги правоохоронців під час з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди, в яку потрапив юнак на власному мопеді....